K A N U N L A R

197

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

210

Değerli Kağıtlar Kanunu

488

Damga Vergisi Kanunu

492

Harçlar Kanunu

6245

Harcırah Kanunu

634

Kat Mülkiyeti Kanunu

506

(SSK KANUNU İLE İLGİLİ SON DEĞİŞİKLİKLER 4958 SAYILI KANUN 6. KISIMDAN İTİBAREN)Sosyal Sigortalar Kanunu (ZIP)

818

Borçlar Kanunu

1475

İş Kanunu(ESKİ) (14. Madde dışındaki (Kıdem Tazminatı) tüm maddeler iptal)

1567

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun

4857

İş Kanunu (ZIP)(YENİ)

2495

Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun

2575

Danıştay Kanunu (ZIP)

2576

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun (ZIP)

2577

İdari Yargılama Usulü Kanunu (ZIP)

2581

2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun

2709

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (ZIP)

5170

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

2908

Dernekler Kanunu

3065

Katma Değer Vergisi Kanunu

3071

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

3095

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun

3218

Serbest Bölgeler Kanunu

3167

Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun

3628

Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

3226

Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili yönetmelikler

4046

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (ZIP)

4054

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (ZIP)

4208

Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4325

Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun

4358

Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Ve Noterlik Kanunu, İcra Ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Bankalar Kanunu, Posta Kanunu İle Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

4444

Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4447

İşsizlik Sigortası Kanunu (506 sayılı SSK ile ilgili değişiklikler)

4447

İşsizlik Sigortası Kanunu (Tam Metin)

4572

Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun

4577

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4703

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına dair Kanun

4680

Üretimini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanun 

4684

Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına dair hükümler

4686

Milletlerarası Tahkim Kanunu

4707

Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun… 13/07/2001

4708

Yapı Denetimi Hakkında Kanunu ve Genelgeleri 13/07/2001

4737

Endüstri Bölgeleri Kanunu

4691

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

4632

Bireysel Emeklilik Kanunu

4605

4605 Sayılı Kanun (Bazı Vergi Kanunlarındaki Değişiklikler)

4571

4571 Sayılı Kanun (SSK,Bağkur,İşsizlik Sigortasi ile İlgili Değişiklikler)

4705

Yurt Dışına çıkışlardan harç alınması ve 4481 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun 12/07/2001

4697

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10/07/2001

4706

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2829

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında kanun

3568

SMMM Kanunu

4503

Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Finansman Kanunu, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4688

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

4691

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

4710

Gelir Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24/10/2001  

4721

Türk Medeni Kanunu

4722

Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

4725

“Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği” Kanununa bir geçici madde eklenmesine dair kanun

4731

17/8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4734

Kamu İhale Kanunu ve Tebliğleri

4735

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4736

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4743

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4747

İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi ile Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız ÇalışanlarSosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun

4748

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4749

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

4751

Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

7397

Sigorta Murakabe Kanunu

4756

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4757

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

4759

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diger Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4760

Özel Tüketim Vergisi Kanunu

4761

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4767

Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4771

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4773

İş Kanunu, Sendikalar Kanunu İle Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerinin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun

4783

Gelir Vergisi Kanunu, Vergi usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 4306 Sayılı Kanun, 4481 Sayılı Kanun ve 4562 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4784

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılması Hakkında Kanun

4785

Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4786

Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4811

Vergi Barışı Kanunu

4814

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4817

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

4818

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun

4822

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4829

Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4833

2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu (ZIP)

4837

Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun

4839

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4842

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4849

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4853

Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun

4854

Bazı Kanunlardaki Cezaların İdari Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun

4862

Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4864

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4866

Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

4876

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

4884

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4896

Karayolları Trafik Kanunu İle Sigorta Murakabe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4903

4903 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4904

Türkiye İş Kurumu Kanunu (ZIP’li dosya)

4910

Gümrük Kanununda değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4911

Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi İle Karşılanması Hakkında Kanun

4916

Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4919

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4924

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4925

Karayolu Taşıma Kanunu

4926

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

4928

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4947

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu (ZIP’lı)

4949

İcra İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (ZIP’lı)

4950

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun

4951

15.5.2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

4952

Ticari İşletme Rehni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4955

Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması İle Tütün ve Tütün Mamüllerinin üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

4956

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun (ZIP)

4957

Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4958

Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (ZIP)

4960

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Cumhurbaşkanı Tarafından Veto Edildi  (VETOLU)

4961

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4962

Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4963

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4964

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kamu İhale Yasasında Değişiklikler)

4965

Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (VETOLU)

4966

Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4969

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4971

Bazı Kanunlarda ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4982

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4999

Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu

5000

Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (ZIP)

5004

2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (ZIP)

5005

Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5015

Petrol Piyasası Kanunu (ZIP)

5018

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (ZIP)

5019

Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hakkında Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik yapılmasına İlişkin Kanun

5020

Bankalar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun

5021

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun

5024

Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun

5025

Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun

5027

2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu (ZIP)

5033

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler İle Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Tasarısı

5035

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (ZIP)

5422

Kurumlar Vergisi Kanunu

6183

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

6224

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu

6301

Öğle Dinlenmesi Kanunu

7338

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu