2012 BEYANNAME REHBERLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEFTER UYGULAMASI

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “3.2 Yazılımların Uyumluluk Onayı” başlıklı bölümünde öngörülen yazılımların uyumluluk onayları ile ilgili test süreci ve test planının duyurulması amacıyla “e-Defter Yazılım Uyumluluk Onayı Kılavuzu yayımlanmıştır.

KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

* * * GÜNCEL MEVZUATLAR * * *

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Taslak) (Mükelleflerin Elektronik Ortamda Tutacakları Kayıtlara İlişkin) (26.09.2013)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (26.09.2013)

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik (24.09.2013)

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (24.09.2013)

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (24.09.2013)

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.09.2013)

Anayasa Mahkemesinin E: 2012/33, K: 2012/174 Sayılı Kararı (6270 Sayılı Kanun Hk.) (21.09.2013)

Organize Sanayi Bölgelerindeki Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar (BKK 2013/5363) (21.09.2013)

Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (20.09.2013)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (18.09.2013)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:358) (17.09.2013)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı (Seri No:8) (6456 Sayılı Kanun ve 6495 Sayılı Kanunla, Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin) (16.09.2013)

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/11) (14.09.2013)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 5) (11.09.2013)

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği (11.09.2013)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2013/5302) (11.09.2013)

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik (05.09.2013)

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.09.2013)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa Eklenen Geçici 82 inci Maddede Düzenlenen Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Uygulamasına İlişkin Tebliğ (03.09.2013)

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar (BKK 2013/5217) (31.08.2013)

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar (BKK 2013/5216) (31.08.2013)

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkında Karar (BKK 2013/5215) (31.08.2013)

Ba-Bs Bildirim Formları İçin Kontrol Modülü Eklenmiştir (29.08.2013)

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (29.08.2013)

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.2) (29.08.2013)

Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 51)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 76) (29.08.2013)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.08.2013)

Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) (21.08.2013)

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.08.2013)

SGK Genelgesi 2013/33 (Mahsuplaşma Programı Hk.) (19.08.2013)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62) (17.08.2013)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) (17.08.2013)

Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi Ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik (16.08.2013)

Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik (16.08.2013)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (16.08.2013)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 357) (07.08.2013)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2013/5080) (06.08.2013)

Gelir Vergisi Sirküleri / 90 (Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi uzatımı Hk) (06.08.2013)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (e-ARŞİV) (05.08.2013)

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/10) (03.08.2013)

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (03.08.2013)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 5) (03.08.2013)

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik (02.08.2013)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.08.2013)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Bildirim ve Beyan Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (BKK 2013/5174) (31.07.2013)

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Tarafından Sağlanan Kredi, Garanti ve Sigorta Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2013/5148) (31.07.2013)

SGK Genelgesi 2013/31 (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Soruşturulması Hk.) (30.07.2013)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.07.2013)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.07.2013)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 66 (2013/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve BS Bildirim Formlarının Süresinin Uzatılması Hk.) (27.07.2013)

Anayasa Mahkemesinin E. 2010/93, K: 2012/20 Sayılı Kararı (26.07.2013)

Anayasa Mahkemesinin E. 2012/20, K: 2012/132 Sayılı Kararı (26.07.2013)

Anayasa Mahkemesinin E. 2012/132, K: 2012/179 Sayılı Kararı (26.07.2013)

Anayasa Mahkemesinin E. 2012/134, K: 2013/34 Sayılı Kararı (26.07.2013)

Anayasa Mahkemesinin E. 2013/71, K: 2013/77 Sayılı Kararı (26.07.2013)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsü Hakkında Karar (BKK 2013/4792) (25.07.2013)

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.07.2013)

SGK Genelgesi 2013 / 30 (23.07.2013)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/7/2013 Tarihli ve 75935942-050.01.04-(04/2) Sayılı Kararı (22.07.2013)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 26) (20.07.2013)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/29 (18.07.2013)

Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 11) (17.07.2013)

Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 12) (17.07.2013)

Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.07.2013)

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.07.2013)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkında Karar (BKK 2013/4966) (15.07.2013)

İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ (15.07.2013)

Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.07.2013)

631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü Maddesi Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Karar ile Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair  Karar (BKK 2013/5050) (13.07.2013)

Anayasa Mahkemesinin E: 2012/133, K: 2013/33 Sayılı Kararı (5846 Sayılı Kanun Hk.) (12.07.2013)

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) (12.07.2013)

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.07.2013)

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1 (11.07.2013)

Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No: 34)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 134) (11.07.2013)

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.07.2013)

SGK Genelgesi 2013/27 (Tarımsal Kesinti Uygulaması) (10.07.2013)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:428) (05.07.2013)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:428) (02.07.2013)

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.06.2013)

Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (29.06.2013)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 427) (29.06.2013)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.06.2013)

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 28) (28.06.2013)

SGK Genelgesi 2013/26 (4/1-(a) ve 4/1-(b) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamaları) (27.06.2013)

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 Sayılı Kanun) (27.06.2013)

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (26.06.2013)

Tasfiye Yönetmeliği (25.06.2013)

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2013/4796) (22.06.2013)

Pay Tebliği (VII-128.1) (22.06.2013)

İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) (22.06.2013)

SGK Genelgesi 2013/25 (Tecil ve Taksitlendirme Yetkileri) (22.06.2013)

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları (21.06.2013)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 356) (19.06.2013)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426) (15.06.2013)

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.06.2013)

Bazı Kanunlar İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (6487 Sayılı Kanun) (11.06.2013)

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği (Seri No:1) (11.06.2013)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.06.2013)

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (06.06.2013)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2013/4774) (06.06.2013)

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105) (06.06.2013)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 4) (06.06.2013)

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (05.06.2013)

Tahsilât İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.06.2013)

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik (31.05.2013)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 355) (31.05.2013)

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Taslağı (Seri No:1) (31.05.2013)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2013/4763) (30.05.2013)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (30.05.2013)

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6486 Sayılı Kanun) (29.05.2013)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013-32/43) (29.05.2013)

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (26.05.2013)

Anayasa Mahkemesinin E: 2012/95, K: 2013/9 Sayılı Kararı (25.05.2013)

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/8) (25.05.2013)

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 4) (24.05.2013)

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerin Belirlenmesine Dair Karar (24.05.2013)

Bugüne Kadar Yayımlanmış Olan KDV Genel Tebliğlerinde Yer Alan Açıklamaların Birleştirilmesine Yönelik Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı (21.05.2013)

Mesken Kira Geliri İstisnasının Uygulanması ile 2013 ve Müteakip Yılların Gelirlerinin Toplanması ve Beyanına İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Taslağı
(20.05.2013)

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi ile İlgili Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 04/01
Sayılı Kararı
(20.05.2013)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/7) (17.05.2013)

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (15.05.2013)

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.05.2013)

Gelir Vergisi Sirküleri /89 (Ocak-Şubat-Mart 2013- Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması) (14.05.2013)

Anayasa Mahkemesinin E: 2012/40, K: 2012/158 Sayılı Kararı (13.05.2013)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 354) (11.05.2013)

Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 6) (04.05.2013)

Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.05.2013)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (04.05.2013)

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6462) (03.05.2013)

2013 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (03.05.2013)

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Bankalar, Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Ticaret Odaları, Borsalar veya
Bunların…Uzatılması Hakkında Karar (BKK 2013/4617)
(03.05.2013)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 353) (02.05.2013)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/65 (Kesin Mizan Bildirim Süresinin Uzatılması Hk.) (30.04.2013)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/64 (30.04.2013)

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (6460 Sayılı Kanun) (30.04.2013)

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.04.2013)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (BKK 2013/4635) (30.04.2013)

Gelir Vergisi Sirküleri (Taslak) (29.04.2013)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri ve Vergi Kesintisi Oranları Hakkındaki  2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında  Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2013/4552) (27.04.2013)

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine  İlişkin Karar (26.04.2013)

Ticaret Sicili Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (BKK  2013/4478) (26.04.2013)

Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2013/4425) (26.04.2013)

Kamu  İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve İller Bankası Anonim Şirketinde 2011, 2012 ve 2013 Yıllarında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2013/4) (26.04.2013)

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (25.04.2013)

Kurumlar Vergisi Sirküleri/28 (Süre Uzatımı Hk.) (25.04.2013)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik (24.04.2013)

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (19.04.2013)

Kamu İç  Denetim Genel Tebliği (19.04.2013)

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6456 Sayılı Kanun) (18.04.2013)

İade hakkı Doğuran İstisnalar ile Bu İşlemlerden Doğan Katma Değer Vergisinin İade Edilmesine Yönelik Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağının Son Hali Yayınlandı (17.04.2013)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/6) (17.04.2013)

Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6455) (11.04.2013)

SGK Genelgesi 2013/20 (10.04.2013)

SGK Genelgesi 2013/19 (Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi) (10.04.2013)

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (Serbest Bölgeler: 2013/1) (10.04.2013)

Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 27 (09.04.2013)

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:
IV, No: 64)
(08.04.2013)

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.04.2013)

Anayasa Mahkemesi Kararı 2012/54 (4706 Sayılı Kanun Hk.) (03.04.2013)

SGK Genelgesi, 2013/ 18 (02.04.2013)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 63 (02.04.2013)

Mükellef Bilgileri Bildirimi (01.04.2013)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 62 (Ba ve Bs Bildirim Formları ile Kesin Mizan Bildirimlerinin Süresinin Uzatımı) (01.04.2013)

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik (30.03.2013)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.03.2013)

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) (29.03.2013)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/5) (28.03.2013)

Anayasa Mahkemesinin E: 2011/109, K: 2012/145 Sayılı Kararı (28.03.2013)

Anayasa Mahkemesinin E: 2012/68, K: 2012/182 Sayılı Kararı (28.03.2013)

Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/ 19 (27.03.2013)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:425) (27.03.2013)

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (27.03.2013)

Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/829 Sayılı Kararı (27.03.2013)

Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No: 1) (26.03.2013)

Gelir Vergisi Sirküleri / 88 (25.03.2013)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 352) (23.03.2013)

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2013/1) (23.03.2013)

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) (23.03.2013)

Anayasa Mahkemesinin E: 2012/128, K: 2013/7 Sayılı Kararı (23.03.2013)

SGK Genelgesi 2013/14 (23.03.2013)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:425) (22.03.2013) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesi ile ilgili açıklamalar işbu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir. 2. Kanuni Dayanak Vergi Usul Kanununun 134 üncü maddesinde…ayrıntılar için tıklayın

“Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri” Tablosu (19.03.2013)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 61 (18.03.2013)

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2013/4380) (18.03.2013)

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı:  2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/4) (16.03.2013)

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin  Esaslar Hakkında Yönetmelik (13.03.2013)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 28/3/2013 Tarihli ve  75935942-050.01.04-[01/05] Sayılı Kararı (12.03.2013)

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı  (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9) (12.03.2013)

Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına  İlişkin Tüzük (BKK 2013/4311) (12.03.2013)

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)  (11.03.2013)

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 2) (11.03.2013)

Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten  Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (11.03.2013)

Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında  Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (11.03.2013)

Sermaye Piyasası Kurulu Kararı/203 (Gayrimenkul Değerleme Asgari  Ücret Uygulama Esasları) (09.03.2013)

Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve  Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(06.03.2013)

Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Seri No:2013/1 (06.03.2013)

Ücret Kazançları Vergi Rehberi (2013) (05.03.2013)

SGK Genelgesi 2013/11 (Sigortalılık İşlemleri) (05.03.2013)

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair  Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(02.03.2013)

Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi (01.03.2013)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 60 (28.02.2013)

MenkulSermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
(27.02.2013)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105) (27.02.2013)

Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin 2013 Yılı Vergi
Rehberi
(27.02.2013)

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 122) (26.02.2013)

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2009/1, K:
2012/2)
(26.02.2013)

Gelir Vergisi Sirküleri/87 (25.02.2013)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2013/4345)
(25.02.2013)

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ (Seri IV, No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:
IV, No: 63)
(22.02.2013)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 424) (21.02.2013)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/3)
(20.02.2013)

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi (2013) (19.02.2013)

Dar Mükellefler (Türkiye’de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile
Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi (2013)
(19.02.2013)

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13) (19.02.2013)

SGK Genelgesi 2013/9 Bankalar ile İmzalanan Tahsilat ve Ödeme Protokollerinin
Revizyonu
(18.02.2013)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar (BKK 2013/4288)
(15.02.2013)

Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik (15.02.2013)

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
(15.02.2013)

Gelir Vergisi Sirküleri/86 (13.02.2013)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 58 (13.02.2013)

Vergi  Usul Kanunu Sirküleri/ 59 (13.02.2013)

2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki
Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Destek
Verilmesine İlişkin Tebliğ
(13.02.2013)

SGK Genelgesi 2013/8 (SGDP Yapılandırma) (13.02.2013)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 26 (12.02.2013)

SGK  Genelgesi 2013-7 2011/53 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması
(12.02.2013)

Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetlerine İlişkin Türkiye
Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 20) Hakkında Tebliğ (Sıra No:
6)
(11.02.2013)

TFRS 7  Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı
(TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Sıra No: 7)
(11.02.2013)

Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS
32) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 40)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra
No: 8)
(11.02.2013)

İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet
Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması)
İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
(11.02.2013)

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan “Medula” Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri No:
1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
(11.02.2013)

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında
Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri
Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
(11.02.2013)

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında
Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğin
Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
(11.02.2013)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 351) (09.02.2013)

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Denetim Standartları (SGK Genelgesi 2013/5)
(09.02.2013)

Gümrük  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.02.2013)

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2012/4151)
(07.02.2013)

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği (05.02.2013)

İade  Hakkı Doğuran İstisnalar ile Bu İşlemlerden Doğan Katma Değer Vergisinin İade
Edilmesine İlişkin Yayımlanmış Olan Genel Tebliğlerin Tek Bir Tebliğde
Toplanmasına ve Yeniden Düzenlenmesine Yönelik Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ
Taslağı
(04.02.2013)

İş
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(31.01.2013)

İş
Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
(31.01.2013)

Elektrik Piyasası Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6408 Sayılı Kanun)
(31.01.2013)

Kamu
İhale Tebliği (No: 2013/1)
(30.01.2013)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 57 (30.01.2013)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 56 (30.01.2013)

Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(29.01.2013)

Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(29.01.2013)

Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)
(28.01.2013)

Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)
(28.01.2013)

Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)
(28.01.2013)

Ticaret Sicil Yönetmeliği (BKK 2012/4093) (28.01.2013)

Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 423)
(26.01.2013)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/2)
(26.01.2013)

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile
Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2012/4097)
(26.01.2013)

Resmi
İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi ve 5/3/2012 Tarihli ve 2012/2967 Sayılı
Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (BKK
2013/4211)
(26.01.2013)

SGK
Genelgesi, 2013/4 (Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı
işlemlere esas tutarlar)
(25.01.2013)

Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği (25.01.2013)

Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği
(25.01.2013)

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği (25.01.2013)

Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği (25.01.2013)

6772
Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2013 Yılında Yapılacak
İlave Tediyelerin Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (BKK
2013/4223)
(25.01.2013)

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar
(BKK 2012/4213)
(23.01.2013)

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(23.01.2013)

Çek
Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar
ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve
Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sayı: 2013/1)
(23.01.2013)

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası
Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2013/4199)
(23.01.2013)

Basit
Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi 2013
(22.01.2013)

Elektronik Tebligat Yönetmeliği (21.01.2013)

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(19.01.2013)

Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (6385 Sayılı Kanun)
(19.01.2013)

İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
(18.01.2013)

Kamu
Personeli Genel Tebliği (Seri No: 3)
(18.01.2013)

Anayasa Mahkemesinin E: 2012/128, K: 2013/1 (Yürürlüğü Durdurma)
Sayılı Kararı
(17.01.2013)

631
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına
ve Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar (BKK 2013/4156)
(16.01.2013)

2013
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)
(15.01.2013)

Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/1/2013 Tarihli ve
B.07.6.KGK.0.01.00-050.01.04-[01/15] Sayılı Kararı
(12.01.2013)

Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(10.01.2013)

Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
TebliğGümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
(10.01.2013)

Gümrük
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(10.01.2013)

Gümrük
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
(10.01.2013)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliğinin Organlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(05.01.2013)

SGK
Genelgesi 2012/40 (Genel Sağlık Sigortası Bakımından Rücu ve Yersiz Ödemelerin
Geri Alınması)
(04.01.2013)

SGK
Genelgesi 2012/41 (Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme ve Kontrol
Standartları)
(04.01.2013)

Milli
Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350)
(04.01.2013)

Özel
Tüketim Vergisi Sirküleri / 18
(04.01.2013)

Damga
Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)
(02.01.2013)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (02.01.2013)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) (01.01.2013)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70) (01.01.2013)

Bazı
Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları
ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin
Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar (BKK 2012/4116)

(01.01.2013)

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara
Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer
Menfaatler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2012/4133)
(01.01.2013)

Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 101)
(31.12.2013)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7) (31.12.2013)

Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 7 (31.12.2013)

Özel
İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 9)
(31.12.2013)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 42)
(31.12.2013)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:
44)
(31.12.2013)

Gelir
Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 284)
(31.12.2013)

Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 422)
(31.12.2013)

Katma
Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 121)
(31.12.2013)

2013
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun No:6363)
(31.12.2013)

 

Sermaye Piyasası Kanunu (6362 Sayılı Kanun) (31.12.2012)

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (29.12.2012)

 

2013 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (28.12.2012)

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar (BKK 2012/4092) (28.12.2012)

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (26.12.2012)

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği (26.12.2012)

 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği (26.12.2012)

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.12.2012)

 

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.12.2012)

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.12.2012)

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.12.2012)

 

Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.12.2012)

 

Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/14) (21.12.2012)

 

2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2012/4026) (20.12.2012)

 

İşkolları Yönetmeliği (19.12.2012)

 

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ (19.12.2012)

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/15) (19.12.2012)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421) (14.12.2012)

 

Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (14.12.2012)

 

2013 Yılında Tutulacak Ticari Defterler İle Açılış ve Kapanış Tasdikleri (TÜRMOB) (13.12.2012)

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (6361 Sayılı Kanun) (13.12.2012)

 

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 28)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 62) (13.12.2012)

Defter Tasdiklerinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi Aranmayacak (12.12.2012)

2013 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ (12.12.2012)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 420) (07.12.2012)

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.12.2012)

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2012/3986) (06.12.2012)

3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2012/3946) (05.12.2012)

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2012/3903) (04.12.2012)

SGK Genelgesi 2012/38 (Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Hastalık Sigortası…) (03.12.2012)

Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile İlgili 2012/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (01.12.2012)

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.11.2012)

SGK Genelgesi 2012/36 Fatura Bedellerinin Ödenmesi (29.11.2012)

SGK Genelgesi 2012/37 (2012/30 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik) (28.11.2012)

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (28.11.2012)

Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esaslar Hakkında Karar (BKK 2012/3801) (26.11.2012)

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VII, No:10)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:VII, No:44) (24.11.2012)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/13) (21.11.2012)

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.11.2012)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği (17.11.2012)

ÖNEMLİ-Kamu Gözetimi Kurumu: Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru (15.11.2012)

SGK Genelgesi 2012/35 (15.11.2012)

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (15.11.2012)

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (15.11.2012)

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.11.2012)

Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.11.2012)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100) (13.11.2012)

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (6359 Sayılı Kanun) (10.11.2012)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 419) (09.11.2012)

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik (09.11.2012)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (09.11.2012)

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.11.2012)

Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2012/3832) (08.11.2012)

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (6356 Sayılı Kanun) (07.11.2012)

(SGK) Prim Ödemelerine İlişkin Ek Uzatma Duyurusu (06.11.2012)

Gelir Vergisi Genel Tebliği ( Seri No: 284 ) ( Taslak ) (05.11.2012)

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2012/3834) (05.11.2012)

Borçlanma Araçlarının İhraç Limitlerine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2012/3878) (03.11.2012)

Aylık Hizmet Prim Belgesine Meslek Kodlarının Eklenmesi Hakkında Duyuru (01.11.2012)

Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.11.2012)

Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ (31.10.2012)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (30.10.2012)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99) (30.10.2012)

Gelir Vergisi Sirküleri / 85 (23.10.2012)

Anayasa Mahkemesinin E: 2010/82, K: 2012/34 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (23.10.2012)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 65 (Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması) (19.10.2012)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 55 (19.10.2012)

Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (19.10.2012)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/12) (19.10.2012)

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2013 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar (BKK 2012/3840) (18.10.2012)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/25 (17.10.2012)

SGK Genelgesi 2012/34 (Sağlık Hizmet Sunucularının Denetim Usul ve Esasları) (17.10.2012)

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.10.2012)

Anayasa Mahkemesinin E: 2011/119, K: 2012/33 Sayılı Kararı (5809 Sayılı Kanun Hk. (17.10.2012)

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri / 2 (16.10.2012)

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar (16.10.2012)

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine Dair Karar (BKK 2012/3803) (13.10.2012)

Anayasa Mahkemesinin E: 2011/10, K: 2012/98 Sayılı Kararı (5510 Sayılı Kanun Hk.) (13.10.2012)

Anayasa Mahkemesinin E: 2011/38, K: 2012/89 Sayılı Kararı (213 Sayılı Kanun Hk.) (13.10.2012)

Anayasa Mahkemesinin E: 2011/138, K: 2012/94 Sayılı Kararı (193 Sayılı Kanun Hk.) (13.10.2012)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 25) (11.10.2012)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 348) (10.10.2012)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 347) (10.10.2012)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 346) (10.10.2012)

09 Ekim 2012 Tarihli ve 28436 Mükerrer Sayılı Resmi Gezete Yayımlanan Mevzuat (10.10.2012)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar (BKK 2012/3792) (09.10.2012)

Anayasa Mahkemesi Kararları, E.2010/85, E2011/9, E2011/27 (06.10.2012)

SGK Genelgesi 2012/33 (Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca Temin edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi) (04.10.2012)
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/67) (02.10.2012)
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (02.10.2012)
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.09.2012)
Bağımsız Denetim Yönetmeliği (Taslak) (27.09.2012)
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Karar (Taslak) (27.09.2012)
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012-32/41) (26.09.2012)
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012-32/40) (26.09.2012)
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68) (25.09.2012)
Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar (24.09.2012)
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.09.2012)
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/11) (21.09.2012)
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 61) (13.09.2012)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7) (Taslak) (12.09.2012)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (12.09.2012)
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/10) (11.09.2012)
2012 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar (10.09.2012)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 418) (08.09.2012)
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.09.2012)
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.09.2012)
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (06.09.2012)
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ (06.09.2012)
SGK Genelgesi 2012/31 (Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri Hk.) (06.09.2012)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97) (04.09.2012)
İşveren Uygulama Tebliği (01.09.2012)
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.09.2012)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96) (01.09.2012)
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 3) (01.09.2012)
Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ (29.08.2012)
Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ (29.08.2012)
Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (29.08.2012)
2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (29.08.2012)

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik (28.08.2012)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60) (28.08.2012)

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (28.08.2012)

Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (28.08.2012)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.08.2012)

SGK Genelgesi 2012/30 (24.08.2012)

Gelir Vergisi Sirküleri / 85 (24.08.2012)

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 120) (18.08.2012)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 95) (18.08.2012)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 24) (17.08.2012)

Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Seri No: 2) (17.08.2012)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/9) (17.08.2012)

Gelir Vergisi Sirküleri/84 (17.08.2012)

Katma Değer Vergisi Sirküleri/64 (15.08.2012)

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) (15.08.2012)

Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (14.08.2012)

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (13.08.2012)

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ (09.08.2012)

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.08.2012)

Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (BKK 2012/3474) (07.08.2012)

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (06.08.2012)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 41) (06.08.2012)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94) (06.08.2012)

SGK Genelgesi 2012/27 (03.08.2012)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/8) (03.08.2012)

Motorlu Taşıtlar Vergisi İkinci Taksit Ödemesine İlişkin Duyuru (31.07.2012)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 54 (31.07.2012)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 92) (31.07.2012)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (30.07.2012)

Kamu Gözetim Kurumu, Bağımsız Denetçi Eğitim Başvurularını Durdurdu (27.07.2012)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) (27.07.2012)

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 93) (27.07.2012)

 

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ (25.07.2012)

 

Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.07.2012)

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 91) (25.07.2012)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) (24.07.2012)

 

Anayasa Mahkemesi Kararları E.2011/74, E.2011/114, E.2011/13 (21.07.2012)

 

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2) (20.07.2012)

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/7) (20.07.2012)

 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (18.07.2012)

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) (18.07.2012)

 

Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) (17.07.2012)

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/24 (13.07.2012)

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (12.07.2012)

 

631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Karar (BKK 2012/3378) (10.07.2012)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik (BKK 2012/3152) (09.07.2012)

 

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (07.07.2012)

 

Gelir Vergisi Sirküler/83 (04.07.2012)

 

SGK Genelgesi 2012/24 (2011/48 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması) (04.07.2012)

 

Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2012/3178 (04.07.2012)

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) (04.07.2012)

 

SGK Genelgesi 2012/25 (Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası Uygulamaları Hk.) (03.07.2012)

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapımsına Dair Karar (BKK 2012/3322) (30.06.2012)

 

Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (30.06.2012)

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Kanun No:6331) (30.06.2012)

Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1) (29.06.2012)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (No: 417) (29.06.2012)

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (29.06.2012)

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu (29.06.2012)

397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 416) (28.06.2012)

Türk Ticaret Kanunu ile TTK’nın Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No. 6335) (28.06.2012)

SGK Genelgesi 2012/23 (6111 Sayılı Kanun Hk.) (27.06.2012)

1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” Başlıklı 10 uncu Bölümüne İlişkin Duyuru (26.06.2012)

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV No: 60) (26.06.2012)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:415) (26.06.2012)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) (26.06.2012)

Anayasa Mahkemesinin E: 2011/128 (5510 SAYILI KANUN HK) (26.06.2012)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.06.2012)

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119) (23.06.2012)

Harçlar Kanunu Sirküleri/12 (22.06.2012)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 63 (22.06.2012)

SGK Genelgesi 2012/22 (Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Uygulamaları) (20.06.2012)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ( BKK 2012/3305 ) (19.06.2012)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67) (16.06.2012)

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (15.06.2012)


8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (13.06.2012)

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.06.2012)

 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:70) (06.06.2012)

 

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 2) (05.06.2012)

 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (04.06.2012)

 

SGK Genelgesi 2012/37 (65 Yaş Uygulaması HK) (01.06.2012)

 

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.06.2012)

 

Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme (01.06.2012)

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/5) (31.05.2012)

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/53 (30.05.2012) (Mükellef Bilgileri Formunun Verilme Süresinin uzatılması)

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:2) (30.05.2012)

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2010/80, K: 2011/178 Sayılı Kararı (29.05.2012)

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2010/79, K: 2012/9 Sayılı Kararı (29.05.2012)

 

Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.05.2012)

 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.05.2012)

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.05.2012)

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.05.2012)

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:23) (22.05.2012)

Anayasa Mahkemesi Kararı (7 ADET) (19.05.2012)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi İle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2012/3141) (18.05.2012)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar (BKK 2012/3172) (18.05.2012)

Afet Sigortaları Kanunu (6305 Sayılı Kanun) (18.05.2012)

Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (6302 Sayılı Kanun) (18.05.2012)

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ (17.05.2012)

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 118) (16.05.2012)

SGK Genelgesi, 2012/18 (14.05.2012)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ: VI, NO: 33) (12.05.2012)

Menkul Kıymetlerin Geri Alma Veya Satma Taahhüdü İle Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, NO: 131) (12.05.2012)

Gümrük lGenel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) (12.05.2012)

Bazı Kanunlar İle Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6300 Sayılı Kanun) (10.05.2012)

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2012 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2012/3022) (09.05.2012)

Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi İle İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (BKK 2012/3139) (07.05.2012)

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği (07.05.2012)

Fikir Ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar İle Boş Taşıyıcı Metaryallerin İmalat Veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar ( BKK 2012 /3021 ) (06.05.2012)

Türk Lirasi Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK-2012/3025) (06.05.2012)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:6) (05.05.2012)

SGK Genelgesi 2012-16 (03.05.2012)

Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri /82 (03.05.2012)

Elektronik Ortamda Bilet ve Yolcu Listesi Düzenlemelerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (02.05.2012)

Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması Ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ (02.05.2012)

İşe Başlama / Bırakma Bildirimi (01.05.2012)

Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 Yılına Ait Faaliyet Raporu (01.05.2012)

2012/3111 Menkul Kıymetler Borsalarında Üyeliğe ve Kotasyona İlişkin Yönetmelik (26.04.2012)

Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik (26.04.2012)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 23 (25.04.2012)

KDV Beyannamesi ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı (23.04.2012)

Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu,Kamu Personel Danışma Kurulu Ve Kurum İdari Kurallarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik (20.04.2012)

Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (20.04.2012)

Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği (19.04.2012)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.04.2012)

 SGK Genelgesi 2012/13 (12.04.2012)

 Yeni TTK Tüzük Taslakları Yayınlandı, Yeni Türk Ticaret KanunuTüzük Taslakları (11.04.2012)

* * *

5510 Sayılı Kanununun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ (14.04.2012)

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 117) (14.04.2012)(KDV Tevkifatları)

 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2012/2971) (13.04.2012)

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6289 Sayılı Kanun) (11.04.2012)

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 69) (11.04.2012)

Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (No: İç Ticaret 2012/1) (11.04.2012)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/4/2012 Tarihli ve 4682 Sayılı Kararı (07.04.2012)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) (07.04.2012)

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı (06.04.2012)

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2012/2) (06.04.2012)

Genel Yönetim Malî İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra No: 5) (06.04.2012)

Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanununda Ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6288 Sayılı Kanun) (05.04.2012)

Mükellef Bilgileri Bildirimi Hakkında Bilgi Notu (04.04.2012)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (04.04.2012)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (03.04.2012)

SGK GENELGESİ 2012/10 (02.04.2012)

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.03.2012)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 40) (30.03.2012)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/3) (28.03.2012)

Gelir Vergisi Sirküleri / 81 (26.03.2012)

Gelir Vergisi Sirküleri / 80 (23.03.2012)

SGK GENELGESİ 2012/9 (22.03.2012)

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1) (22.03.2012)

GVK. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi (2012) (21.03.2012)

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 43) (21.03.2012)

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2012/6) (21.03.2012)

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5) (21.03.2012)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/3/2012 Tarihli ve 4641 Sayılı Kararı (20.03.2012)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/17 (19.03.2012)

Genel Yönetim Kapsamındaki Mahalli İdareler İle Bunların Bağlı Kuruluşları Ve İktisadi Teşebbüslerinin Yurtiçi Piyasalarda Yapacakları Tahvil İhraçlarının İzin Sürecine İlişkin Usul Ve Esalara Dair Yönetmelik (15.03.2012)

Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği (Seri: V, No: 130) (13.03.2012)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 344) (09.03.2012)

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.03.2012)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/52 (08.03.2012)

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6283 Sayılı Kanun) (08.03.2012)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2012/2830) (08.03.2012)

Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (07.03.2012)

Katma Değer Vergisi Sirküleri/61 (06.03.2012)


İthalat Rejimine Ek Karar (BKK 2012/2829) (06.03.2012)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90) (06.03.2012)

Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/2) (03.03.2012)

  Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu (29.02.2012)

Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 38)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 59) (29.02.2012)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.02.2012)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) (28.02.2012)

2011/2621 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği (23.02.2012)

2011/2588 “CE” İşareti Yönetmeliği (23.02.2012)

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’De Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik (22.02.2012)

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.02.2012)

Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar (22.02.2012)

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414) (18.02.2012)

Anayasa Mahkemesinin E: 2010/93, K: 2012/9 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Kanun, 13/12/1983 Tarihli ve 178 Sayılı KHK, 9/1/1985 Tarihli ve 3146, 1/6/1989 Tarihli ve 3568, 29/6/2001 Tarihli ve 4706, 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 23/7/2010 Tarihli ve 6009 Sayılı Kanun ile İlgili) (18.02.2012)

Anayasa Mahkemesinin E: 2010/10, K: 2011/110 Sayılı Kararı (19/3/1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 23/1/2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Kanun ile İlgili) (18.02.2012)

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (18.02.2012)

2011/47 Nolu Genelge Revizyonu (17.02.2012)

İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği (17.02.2012)

Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller ile İlgili Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararı (17.02.2012)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/2/2012 Tarihli ve 4593 Sayılı Kararı (15.02.2012)

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.02.2012)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2010/11 (3065 Sayılı Kanun HK.) (14.02.2012)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2010/7 (193 Sayılı Kanun HK.) (14.02.2012)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2010/75 (4708 Sayılı Kanun HK.) (14.02.2012)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2010/55 (5510 Sayılı Kanun HK.) (14.02.2012)

 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.02.2012)

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.02.2012)

Parasal Sınırlar Ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2012/1) (13.02.2012)

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (SERİ: IV, NO: 56)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ: IV, NO: 57) (13.02.2012)

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle 4749 Sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6274 Sayılı) (13.02.2012)

Bankaların Likidite Yeterliliğini Ölçülmesine Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.02.2012)

Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 58) (13.02.2012)

Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri Hakkında Genelge (13.02.2012)

Anayasa Mahkemesinin E: 2009/89, K: 2011/40 Sayılı Kararı (07.02.2012)

Anayasa Mahkemesinin E: 2010/28, K: 2011/139 Sayılı Karar (07.02.2012)

Anayasa Mahkemesinin E: 2010/26, K: 2011/161 Sayılı Kararı (07.02.2012)

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5) (03.02.2012)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 343) (01.02.2012)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 342) (01.02.2012)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 341) (01.02.2012)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 340) (01.02.2012)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 339) (01.02.2012)

Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin Verilme Süresinin 03/02/2012 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı (31.01.2012)

Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/1) (31.01.2012)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) (31.01.2012)

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 162) (31.01.2012)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 88) (31.01.2012)

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (28.01.2012)

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2012/2) (28.01.2012)

SGK Genelgesi, 2012-03 (27.01.2012)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2012/2697) (27.01.2012)

SGK Genelgesi, 2012 / 02 (25.01.2012)

Kamu İhale Tebliği (No: 2012/1) (24.01.2012)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413) (20.01.2012)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 412) (20.01.2012)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 282) (19.01.2012)

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 116) (19.01.2012)

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 89) (19.01.2012)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5) (19.01.2012)

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik (14.01.2012)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyelerinin Aylık Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar (14.01.2012)

Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.01.2012)

Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 3)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (13.01.2012)

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2) (13.01.2012)

Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği (12.01.2012)

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/2) (12.01.2012)

Genel Sağlık Sigortalısı Gelir Tespiti İşlemleri ile İlgili 2012/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (11.01.2012)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (11.01.2012)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar (11.01.2012)

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1) (10.01.2012)

Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar (10.01.2012)

Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (10.01.2012)

Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.01.2012)

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2012-8) (08.01.2012)

SGK Genelgesi, 2011 / 70 (03.01.2012)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 281) (03.01.2012)

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin) (Sıra No: 1) (03.01.2012)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55) (31.12.2011)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59) (31.12.2011)

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 42) (31.12.2011)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.12.2011)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66) (31.12.2011)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65) (31.12.2011)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (30.12.2011)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 6) (30.12.2011)

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2011/1) (30.12.2011)

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29/12/2011 Tarihli ve 2011/1 Sayılı Kararı (30.12.2011)

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.12.2011)

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları (29.12.2011)

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) (29.12.2011)

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (BKK 2011/2512) (28.12.2011)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:337) (28.12.2011)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (27.12.2011)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 411) (26.12.2011)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 280) (26.12.2011)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43) (26.12.2011)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40) (26.12.2011)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 39) (26.12.2011)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 8) (26.12.2011)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58) (26.12.2011)

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2011/2) (26.12.2011)

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2011/1) (26.12.2011)

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat (26.12.2011)

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik (24.12.2011)

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (24.12.2011)

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/16) (24.12.2011)

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (22.12.2011)

Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/17) (22.12.2011)

2012 Avukatlık Ücret Tarifesi, Avukatlık Ücret Tarifesi 2012 Belirlendi (21.12.2011)

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.12.2011)

Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği (21.12.2011)

Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Kararlar (20.12.2011)

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 88) (17.12.2011)

Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 2147 Sayılı Kanuna İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (17.12.2011)

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik (17.12.2011)

Gıda Hijyeni Yönetmeliği (17.12.2011)

İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (17.12.2011)

Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (17.12.2011)

5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (17.12.2011)

5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (17.12.2011)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.12.2011)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.12.2011)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 89) (16.12.2011)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2008/80 (5786 Sayılı Kanun Hk.) (15.12.2011)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2009/86 (5510 Sayılı Kanun Hk.) (15.12.2011)

6259 Sayılı Yasa Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (15.12.2011)

6252 Sayılı Kanun Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (15.12.2011)

2011/2511 Van’da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Karar (14.12.2011)

Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği (14.12.2011)

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1) (13.12.2011)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/19) (10.12.2011)

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/53) (09.12.2011)

SGK Genelgesi, 2011 / 67 (07.12.2011)

Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğ (2011/1) (07.12.2011)

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.12.2011)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (06.12.2011)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/8) (30.11.2011)

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.11.2011)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (28.11.2011)

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2011 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (28.11.2011)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (28.11.2011)

Kağıt Ortamında Düzenlenen 2A Numaralı ÖTV Beyannamelerinin 1 Şubat 2012 Tarihine Kadar Kabul Edilmesi Hk. (28.11.2011)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/11/2011 Tarihli ve 4465 Sayılı Kararı (25.11.2011)

Devlet Muhasebesi Standardı 22 (DMS 22) Genel Yönetime İlişkin Mali Bilgilerin Açıklanması (24.11.2011)

Devlet Muhasebesi Standardı 22 (DMS 22) Genel Yönetime İlişkin Mali Bilgilerin Açıklanması (24.11.2011)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 410) (17.11.2011)

Anayasa Mahkemesinin E: 2009/11, K: 2011/93 Sayılı Kararı (3/6/2007 Tarihli ve 5684 Sayılı Kanun ile İlgili) (16.11.2011)

Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik (05.11.2011)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (05.11.2011)

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 88) (05.11.2011)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 14) (05.11.2011)